Gerrit Breteler
zondag25mrt 2018

Gerrit Breteler

Fryske neimiddei yn'e Riedseal

Aanvang: 15.30 uur | riedseal Gemeentehûs Bûtenpost

Muzikale en artistike tûzenpoat Gerrit Breteler fan Nes komt nei it Hûs fan de Gemeente yn Bûtenpost. Hy is in opfallende en soad frege sjonger en folksartyst yn ús provinsje. Uteinset mei syn leafde foar de Ierske muzyk rûn syn muzikale paad lâns bands as Kneppelfreed, The Hones en Fling mei solo-optredens mei pianobegelieding. Gerrit skriuwt syn eigen lieten, yn it Hollânsk en Frysk, oer saken fan it Fryske plattelân dy't hy wichtich fynt. Syn bekendste nûmer is wol "Lit ús dêrom drinke", in liet skreaun ...

Alle voorstellingen winter 2017 en voorjaar 2018