Adri de Boer
zondag04feb 2018

Adri de Boer

In hertferwaarmjende trûbadoer

Aanvang: 15.30 uur | Doopsgezinde tsjerkje, Julianalaan, Bûtenpost

Yn ieren en sinen in trûbadoer. De lietsjes fan sjonger-skriuwer Adri de Boer pakke dy by it hert. Tsien kear stie de Frysktalige sjonger mei syn lieten yn de finale fan it Fryske sjongfestival "Liet". Twa kear wûn hy mei syn melodieuze fertolkings fan in eigen liet. Syn Frysktalige programma sit fol prachtige harksankjes troch himsels begelaat op gitaar of piano. Mankelyk en dan wer fleurichop. Altyd út it hert. Sa goed as alle komposysjes binne fan eigen hân, mar ek bewurkings fan Jacques Brel en Frans Halsema hea ...

Alle voorstellingen winter 2017 en voorjaar 2018