Achmea Culpa – Kredyt     Útferkocht!!
donderdag09februari

Achmea Culpa – Kredyt Útferkocht!!

Aanvang: 20.00 uur | Kafe The Point

Nei Kataris, Kredo en Krimp op’e nij in Frysktalige teatersfoarstelling mei it twatal Anke Bijlsma en Gerrit Haakma. Kredyt is lykas de 3 oare foarstellingen skreaun troch Gerrit Breteler. De regy is fan Rients Gratema. Yn dizze kroechteaterfoarstelling komt it publyk wer yn de kunde mei de wol hiel ûngewoane en dêrtroch bysûndere klanten en gasten fan Kafee De Bûnte Bok en har kastleinsechtpear. Mei in soad humor, selsspot, tragyk en in it nedige moralisme wurdt de hjoeddeiske maatskippij wer oerdúdlik ûnder in ...

Alle voorstellingen winter 2016 en voorjaar 2017