TE PLAK

TE PLAK

Gurbe Douwstra, Wander van Duin, Johanna Hamstra en Jan de Vries

TePlak is de titel fan in folslein nij solo-lietsjesprogramma fan sjonger en lietskriuwer Gurbe Douwstra. ‘TePlak’ soenen je ek ‘thús’ neame kinne, mar it is mear as dat. It is it plak dêr’t je hearre te wêzen, dêr wêr’t je oprjocht ‘thús’ binne. Oan de ein fan alle reizen binne je úteindelik ‘TePlak’.Je kinne je op in protte plakken ‘thús’ fiele, mar by einbeslút binne je mar op in pear plakken mei rjocht ‘teplak’. Foar dizze Drachtster trûbadoer is dat, yn in wat abstrakte foarm, syn muzyk, de teksten en lietsjes wêryn’t hy thús is, tichtby himsels bliuwt en dy’t ek altyd oprjocht binne.Yn in wat minder abstrakte betsjutting is foar Gurbe Douwstra ‘teplak’ ek it poadium, dêr’t hy him de ôfrûne jierren hieltyd mear thús fielt. Mar hy is it foaral ek yn syn libben fan dit momint, wêryn sa’n bytsje alles ‘teplak’ falt. Dêrtroch krije syn lietsjes ekstra ynhâld, betsjutting en djipgong. Lykwols sûnder dat de knypeach nei it libben fergetten wurdt.
Gurbe Douwstra wurdt yn TePlak begelaat troch Wander van Duin, Johanna Hamstra en Jan de Vries.

zondag19april

Waar: Paviljoen MeM Muzykpleats. Egypte 16A, 9285WX Bûtenpost.

Aanvang: 15.30 uur

Entree: Foarferkeap € 12,50 / Oan de seal € 14

Voorverkoop: Dropshop Liquorice + telefonisch 0511- 541444

Hier vind u de programmering voor het komende seizoen. Abonneer u op de nieuwsbrief voor informatie over de meest actuele voorstelling