DUBELPORTRET
zondag09feb 2020

DUBELPORTRET

Teatergroep Hymphamp

Aanvang: 15.30 uur | Zalencentrum The Point

Sûnt in pear jier timmert de Fryske teatergroep HympHamp oan’e wei en docht dit mei in soad súkses. Harren kabaretfoarstelling “Dûbelportret” is in ferfolch op it programma “Op Portret”. It selskip bestiet út de spilers Jelmar Hoekstra, hja is de iennige frou fan it selsskip, en Fokke Plantinga, Sy spylje alle types yn de senes en sjonge de ferskes tuskentroch. Paul Siemensma en Anko Bouma tekenje foar de musyk en spylje mei op harren akkordeon en gitaar. Mei elkoar in bûnt selsskip yn in foarstelling dy ...

Hier vind u de programmering voor het komende seizoen. Abonneer u op de nieuwsbrief voor informatie over de meest actuele voorstelling