Te Plakvoorstelling uitverkocht

Te Plak

Gurbe Douwstra, Wander van Duin, Johanna Hamstra en Jan de Vries

TePlak is de titel fan in folslein nij solo-lietsjesprogramma fan sjonger en lietskriuwer Gurbe Douwstra. ‘TePlak’ soenen je ek ‘thús’ neame kinne, mar it is mear as dat. It is it plak dêr’t je hearre te wêzen, dêr wêr’t je oprjocht ‘thús’ binne. Oan de ein fan alle reizen binne je úteindelik ‘TePlak’.Je kinne je op in protte plakken ‘thús’ fiele, mar by einbeslút binne je mar op in pear plakken mei rjocht ‘teplak’. Foar dizze Drachtster trûbadoer is dat, yn in wat abstrakte foarm, syn muzyk, de teksten en lietsjes wêryn’t hy thús is, tichtby himsels bliuwt en dy’t ek altyd oprjocht binne.Yn in wat minder abstrakte betsjutting is foar Gurbe Douwstra ‘teplak’ ek it poadium, dêr’t hy him de ôfrûne jierren hieltyd mear thús fielt. Mar hy is it foaral ek yn syn libben fan dit momint, wêryn sa’n bytsje alles ‘teplak’ falt. Dêrtroch krije syn lietsjes ekstra ynhâld, betsjutting en djipgong. Lykwols sûnder dat de knypeach nei it libben fergetten wurdt.

Gurbe Douwstra wurdt yn TePlak begelaat troch Wander van Duin, Johanna Hamstra en Jan de Vries.

Sunday03April

Waar: MEM

Aanvang: 15:00 uur

Voorverkoop: uitverkocht. Kaarten van 2019 zijn nog geldig

Om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten genieten werken wij met een coronatoegangsbewijs, waardoor de anderhalve meter komt te vervallen. Om binnen te komen is een geldige QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de CoronaCheckApp of via coronacheck.nl Er zijn drie manieren waarop je een QR-code kunt verkrijgen: Alle bewijzen dienen te worden getoond in combinatie met je ID kaart. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld worden met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 14 21.